ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઉગત  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ઉદ્દ ( ઊંચું ) + ગમ્ ( જવું ) ] पुं. ઉદય.
पुं. જન્મ; ઉત્પત્તિ; પેદાશ.