ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઔપયિક  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ સં. ] पुं. ઉપાય.
૨. वि. ઉપાયથી મેળવેલું.
૩. वि. યુક્ત; વાજબી.