ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ખાટકેલ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. છટકેલ.
वि. લુચ્ચું.