ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘુંચા  
ઉચ્ચાર: ( ઘ઼ુંચા )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] पुं. ગુલાબની કળી.