ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘુલા  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ હિં. ] वि. ઓગળલું.
૨. वि. કોમળ; પોચું.
૩. वि. પાકું.