ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ઘૈબ  
ઉચ્ચાર: ( ઘ઼ૈબ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
૧. [ અ. ] वि. ગુપ્ત; અદૃશ્ય; જોઈ ન શકાય તેવું.
૨. वि. ગૂઢ; સમજી ન શકાય એવું.
૩. वि. દિવ્ય; સ્વર્ગીય.