ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
જેરબાર  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ ફા. ] पुं. હાર; પરાજ્ય.
वि. જેને બહુ હાનિ થઈ હોય તેવું.
वि. દુ:ખના બોજાથી દબાયેલું.