ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટરકવું  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
वि. લાલચુ.
अ. क्रि. ભય પામવું.
अ. क्रि. લલચાવું.
अ. क्रि. સટકી જવું.