ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ટૂમ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. કબૂતરને બેસવા માટેનું ચોકઠું.
पुं. ઘરેણું.
पुं. નજીવી બાબત.
स्त्री. આંતરડું.
[ હિં. ] स्त्री. ચપળ માણસ.
स्त्री. જવાહિર; દાગીનો.
स्त्री. દેખાવડી સ્ત્રી.