ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
ડીઝ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
न. એક જાતનું વિદેશી ફાનસ.