ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દાખલી  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. પયાદા; ઉમરાવની તહેનાતમાં રહેનાર સિપાઈ.