ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
દૂડભ  
ઉચ્ચાર: ( દૂડ઼ભ )

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
[ સં. ] वि. દુઃખી; પીડિત.