ગુજરાતી
Phonetic Keyboard  Gujarati Keyboard
નિષ્કુંભ  

ક્રમાંક વ્યુત્પત્તિ વ્યાકરણ અર્થ
पुं. ( જૈન ) એ નામના પાંચમા પ્રતિવાસુદેવ.
[ સં. ] पुं. દંતી વૃક્ષ.
[ સં. નિસ્ ( વિનાનું ) + કુંભ ( ઘડો ) ] वि. ઘડા વગરનું.